Verenigde Hengelsport Regio Dordt

Opgericht 1 December 2018

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Verenigde Hengelsport Regio Dordt

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

de vereniging: de hengelsportvereniging VHRD

gevestigd te Dordrecht.

de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d.18-11-1987, verleden voor notaris mr Theo Pieter Damstra te Dordrecht (zoals laatstelijk gewijzigd bij notariële akte, d.d. 30-11-2018 verleden voor notaris: mr Johannes van der Veen te Dordrecht)

het bestuur: het bestuur van de vereniging.

Contributiebetaling

Artikel 2

De jaarlijkse contributie moet door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling op een door het bestuur te bepalen moment worden voldaan. Betaling kan op één of meer van de hierna genoemde manieren gebeuren:

 • in contanten of door girale betaling bij een verkooppunt van lidmaatschapsbewijzen;
 • door overschrijving naar een bank- of girorekening van de vereniging;
 • door afgifte van een machtiging / automatische incasso;

Indien de contributie niet tijdig is betaald, kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet tijdig is voldaan kan worden verhoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.

Overtredingen

Artikel 3

De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:

 1. het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften alsmede het niet nakomen van de voorwaarden van door de vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte schriftelijke toestemming(en);
 2. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis;
 3. het gebruik van verboden vis- of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen toestemming heeft;
 4. het vissen op onsportieve wijze;
 5. het zich schuldig maken aan dierenkwelling;
 6. het vissen zonder schriftelijke toestemming en/of meewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder schriftelijke toestemming in wateren waarvan de vereniging het visrecht heeft dan wel water waarvoor de vereniging een machtiging heeft;
 7. het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren;
 8. onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

Commissie ter behandeling van overtredingen

Artikel 4

 1. De commissie ter behandeling van overtredingen bestaat uit een oneven aantal leden, te weten 3 leden. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd door het bestuur op de wijze zoals vermeld in de statuten. Een plaatsvervangend lid treedt in alle rechten en plichten van het lid dat hij vervangt.
 2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
 3. Telkens wanneer door het bestuur van de vereniging een lid of een plaatsvervangend lid moet worden benoemd geeft het bestuur van de vereniging hiervan kennis aan de leden van de vereniging op één of meer van de hierna genoemde manieren: publicatie in het verenigingsblad of een ander blad of op de website van de vereniging, via e-mail of op enige andere geschikte wijze. Binnen 2 weken na deze kennisgeving(en) kan op een gezamenlijk voorstel van minimaal 3 leden een kandidaat worden voorgesteld voor de benoeming tot lid of plaatsvervangend lid. Het bestuur kan dit voorstel mits dit gemotiveerd gebeurt, terzijde schuiven.
 4. De taak van de commissie bestaat uit het behandelen van door het bestuur aan de commissie voorgelegde kwesties met betrekking tot (vermeende) overtredingen door (jeugd)leden van de vereniging alsmede het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het bestuur met betrekking tot deze (veronderstelde) overtredingen.
 5. De commissie kan zelfstandig de volgende besluiten nemen: de zaak te seponeren (niet verder behandelen), vrijspraak en schorsing van het betrokken lid voor maximaal één maand. Ten aanzien van andere sancties brengt de commissie advies uit aan het bestuur waarna het bestuur beslist. De commissie kan het bestuur de volgende sancties adviseren:

- het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing;

- een schorsing van meer dan één maand met een maximum van 6 maanden;

- opzegging van het lidmaatschap;

- ontzetting uit het lidmaatschap (royement);

 1. De commissie neemt geen beslissing zonder dat zij het betrokken lid – en bij een jeugdlid, diens wettelijk vertegenwoordiger – heeft gehoord althans in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.
 2. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee maanden na de melding van de vermeende overtreding neemt de commissie overeenkomstig het voorgaande lid, ofwel zelf een besluit dan wel brengt de commissie advies uit aan het bestuur. Leden van de commissie die rechtstreeks of zijdelings bij de (vermeende) overtreding (kunnen) zijn betrokken nemen geen deel aan de behandeling en worden vervangen door hun plaatsvervanger(s). Elke beslissing (besluit of advies) wordt genomen door de voltallige commissie. Bij verhindering aan de commissievergadering deel te nemen, wordt een lid vervangen door diens plaatsvervanger.
 3. De voorzitter van de commissie of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger stelt in overleg met de overige commissieleden de datum vast voor de behandeling van de overtreding en leidt de vergadering. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
 4. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle documenten die op de (vermeende) overtreding betrekking hebben en betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen. De commissieleden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen hen uit hoofde van hun functie bekend is geworden.
 5. De commissie motiveert haar besluit of advies dat wordt ondertekend door de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger en de secretaris dan wel diens plaatsvervanger. Het besluit vermeldt de namen van de overige leden van de commissie die aan de besluitvorming deelnamen. De commissie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem.
 6. Tegen de beslissing van de commissie staat geen bezwaar of beroep open. De beslissing wordt aan het bestuur gestuurd. Indien de beslissing inhoudt een vrijspraak, het seponeren van de zaak of een schorsing van het betrokken (jeugd)lid voor maximaal één maand dan wordt een afschrift van de beslissing gezonden aan het betrokkene lid of aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het betrokken jeugdlid.

Commissie van beroep

Artikel 5

 1. De commissie van beroep bestaat uit 3 leden. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
 2. Het bestuur van de vereniging stuurt een beroepschrift zoals bedoeld in artikel 5, lid 4 of artikel 7, lid 8 van de statuten direct naar de commissie van beroep in zoveel exemplaren als er commissieleden zijn, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie uitspraak moet doen. De voorzitter en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter draagt er zorg voor dat een voltallige commissie bestaande uit 3 personen wordt samengesteld uit de leden, respectievelijk de plaatsvervangende leden en dat alle (plaatsvervangende) leden een exemplaar van het beroepschrift ontvangen met vermelding van de datum en het tijdstip waarop en de plaats waar het beroepschrift zal worden behandeld.
 3. De commissie neemt geen beslissing dan nadat zij de betrokken aanvrager van het lidmaatschap of het betrokken lid heeft gehoord dan wel heeft uitgenodigd om te worden gehoord en de aanvrager van het lidmaatschap, respectievelijk het lid ook na herhaald verzoek aan die uitnodiging geen gehoor heeft gegeven. De commissie van beroep is bevoegd het bestuur te horen. De commissie kan inzage vorderen van alle stukken die op de kwestie betrekking hebben en is bevoegd betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen.
 4. De commissie beslist met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
 5. De commissie motiveert haar uitspraak en legt deze schriftelijk vast. De uitspraak wordt ondertekend door alle leden of plaatsvervangende leden van de commissie die over het beroepschrift oordeelden. De uitspraak wordt binnen de termijn zoals bedoeld in lid 2 aangetekend aan betrokkene toegezonden onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan het bestuur.

Commissie water- en visstandbeheer

Artikel 6

 1. De commissie water- en visstandbeheer bestaat uit 3 leden. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. De commissie water- en visstandbeheer adviseert het bestuur met betrekking tot het visserijkundig beheer van de wateren waarvan de vereniging het visrecht heeft. De commissie zal daartoe zoveel mogelijk gegevens (laten) verzamelen betreffende de waterkwaliteit, de visstand, de bevisbaarheid en overige relevante onderwerpen inzake de voor de vereniging van belang zijnde wateren.
 2. De commissie rapporteert periodiek maar tenminste eenmaal per jaar haar bevindingen aan het bestuur. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.
 3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Wedstrijdcommissie

Artikel 7

 1. De wedstrijdcommissie bestaat uit 3 leden. Zij wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris aan.
 2. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te (laten) organiseren. De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en datum worden vastgesteld in overleg met het bestuur. De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen wat zij ter goedkeuring voorlegt aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.
 3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluit worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Controlecommissie

Artikel 8

De controlecommissie bestaat bij voorkeur uit 3 tot 5 leden. Het bestuur wijst een coördinator aan. De taken van de controlecommissie worden beschreven in de statuten. 

Jeugdcommissie

Artikel 9

 1. De jeugdcommissie bestaat bij voorkeur uit 3 tot 5 leden. Het bestuur wijst een coördinator aan.
 2. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur jeugdactiviteiten, bijvoorbeeld het geven van vislessen op scholen, te organiseren. Onderwerpen als het bepalen van plaats en datum van de activiteiten worden vastgesteld in overleg met het bestuur.
 3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.

Vastgesteld door de ledenvergadering in de vergadering gehouden te Dordrecht op 1 oktober 2018.

nieuwlogo vhrd

(Advertentie)

VHRDDordrecht Facebook Page  VHRDDordrecht Instagram Pagina 

visplanner2Met VISplanner zie u direct op Google Maps kaart waar u met uw VISpas(sen) wel en niet mag vissen. Er is uitgebreide informatie over het water beschikbaar. Daarnaast ziet u eenvoudig waar er handige visvoorzieningen in de buurt zijn.

Download nu uw mobiele VISplanner app. Onmisbaar voor onderweg!

Voor Iphone

Voor Android

Wie is online

We hebben 2243 gasten en geen leden online